بعد از کشتار مردم - فرجام یک دیکتاتور - قسمت هشتم

فرجام یک دیکتاتور- بعد از کشتار مردم - قسمت هشتم -۲۱بهمن۹۸


من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.احساس خستگی میکنم واحتیاج به استراحت دارم.

نظامهای حکومتی مختلفی درجهان وجود دارند ازراست افراطی تا چپ افراطی

از نظامهای مبتی بر راه رشد پیشرفته تا نظامهای عشایری وعقب نگهداشته شده ی بازمانده از دوران فئودالیته

.نظامهاییکه هیچ شباهت ظاهری وحتی محتوایی به یکدیگر ندارند.

اما دررابطه بامردم خویش به شدت به یکدیگرشبیه اند

.نظامهای مبتنی بر فلسفه سیاسی یکسانیکه تنها راه مملکت داری را دیکتاتوری میدانند وبس

شاه وخمینی در۲ سرطیف فرماسیونهای اجتماعی درعین دوری از یکدیگر

درزمینه سرکوب مردم وغصب حق حاکمیت آنان به شکل حیرت انگیزی به یک دیگر شباهت دارند.

سایر قسمتهای برنامه فرجام یک دیکتاتور:


۲۶ دی سالروز فرار شاه- فرجام یک دیکتاتور- قسمت اول

خطوط شباهت شاه و شیخ – فرجام یک دیکتاتور – قسمت دوم

دگردیسی محمدرضاشاه در پیچ و خم روزگار – فرجام یک دیکتاتور – قسمت سوم

استحاله و اصلاحات محمد رضا شاه از زبان خودش – فرجام یک دیکتاتور – قسمت چهارم

اصلاحات ارضی محمد رضا شاه زیر ذره‌بین – فرجام یک دیکتاتور – قسمت پنجم

علل اصلاحات ارضی محمدرضا شاه – فرجام یک دیکتاتور – قسمت ششم

علائق مشترک شاه و شیخ – فرجام یک دیکتاتور – قسمت هفتم

بعد از کشتار مردم – فرجام یک دیکتاتور – قسمت هشتم

از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی‌دنده و ترمز – فرجام یک دیکتاتور – قسمت نهم

از دشمنی با انقلابیون تا دشمنی با سرمایه داری ملی – فرجام یک دیکتاتور – قسمت دهم

شاه قاتل نهادهای دمکراتیک و جوانان انقلابی – فرجام یک دیکتاتور – قسمت یازدهم