چهل و یک سال پیش درچنین روزی در ۲۱ بهمن۱۳۵۷

چهل و یک سال پیش درچنین روزی در ۲۱ بهمن۱۳۵۷


مردم شعارمیدادند: مسلمان به پاخیز، همافرت کشته شد.

این شعار هزاران نفر ازمردمی است که از هرگوشه تهران به یاری همافران دلیر سرازیر شدند.

ازدیشب درگیری سنگینی درمرکز آموزشی نیروی هوایی دردوشان تپه ادامه داشت.

تهران تکبیر گویان بیدار مانده است. تهران مضطرب ونگران است.فریاد الله اکبر به سپیدی سحر می کشد.

مطالب مرتبط


چهل و یک  سال پیش در این روز – ۱۴ بهمن

چهل ویک سال پیش درچنین روزی در۲۰بهمن ۵۷