خروش بهمن - برنامه ویژه سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - قسمت دوم

خروش بهمن برنامه ویژه سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - قسمت دوم


در روزهایی هستیم که به بزرگداشت انقلاب بزرگ بهمن می پردازیم

درواقع خروش بهمن برنامه ویژه ای است برای گرامیداشت سالگرد انقلابی که

دیکتاتوری سلطنتی را پس از قرنها به زباله دان تاریخ روانه کرد.

انقلابی که البته اولین ومهمترین هدفش برقراری یک جمهوری دمکراتیک و آزاد مردمی بود.

آزادی وعدالت اجتماعی درشمار مهمترین شعارهای انقلاب بوده است .

۴۱ سال پیش انقلابی دراین سرزمین رخ داد که درزمان خودش بی اغراق یکی ازمهمترین انقلابهای جهان معاصر بود.

انقلابی که چشم خیلی ها را خیره کرد اما با ورود خمینی وآخوندها به عرصه رهبری انقلاب

ناگهان همه چیز تغییرکرد واولین قربانیانش هم همان جوانها شدند

که صاحبان اصلی آن انقلاب بودند وحالا در۴۱ مین سالگرد آن انقلاب به یغما رفته میخواهیم

مروری بکنیم به کارنامه حکومت‌گرانی که رهبری آن انقلاب بزرگ را ربودند.

بیشتر از یک صد و بیست هزار جوان ایرانی مخالف ارتجاع را به شهادت رسانیدند

ودرنقطه مقابل آن صدها هزار وبسا حدود یک میلیون ایرانی دیگر را هم درجبهه های یک جنگ ضد میهنی

وخائنانه هیزم تنور جنگ طلبی جنون آسای خودشان کردند

وبه دنبال آن جنگ هم نظامی را دراین مملکت دایر کردند

که اکنون به منفورترین دیکتاتوری تاریخ معاصر بشر تبدیل شد.

مطالب مرتبط


خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان – قیام ایران

کشاکش مجاهدین با دیو سرنوشت در تاریخ معاصر ایران خمینی ضدبشر – مسعود رجوی – ۱۹بهمن۱۳۶۳

دو وجه سراپا متضاد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران