خروش بهمن سالگرد انقلابی که دیکتاتوری سلطنتی را به گور سپرد - قسمت اول

سالگرد انقلابی که دیکتاتوری سلطنتی را به گور سپرد - خروش بهمن


انقلابی توسط دزد بزرگ قرن خمینی دجال به سرقت و تاراج رفت اما پرچم آزادیخواهی و عدالت طلبی آن هر گز بر زمین نیافتاد

ویژه برنامه خروش بهمن برای گرامیداشت سالگرد انقلابی است.

که دیکتاتوری سلطنتی را برای همیشه در میهنمان به گور سپرد .

انقلابی که هر چند توسط دزد بزرگ قرن خمینی دجال به سرقت و تاراج رفت.

اما پرچم آزادیخواهی و عدالت طلبی آن هر گز بر زمین نیافتاد .

و در رزم یک مقاومت سازمان یافته همواره در احتزاز باقی ماند.

تا امروز که در سراسر میهن در خیزش جوانان قیام آفرین ومردم به پا خواسته ،

و در رزم آوری کانونهای شورشی همان شور مبارزاتی و همان آرمان ها و اهداف آزادیخواهانه ،

انقلاب ضد سلطنتی پر طنین تر به گوش می رسد .

وقتی که جوانان شعار می دهند نه تاج ، نه عمامه و یا فریاد می زنند نه شاه می خواهیم و نه رهبر، نه بد می خواهیم و نه بدتر .

.بنا بر این در شروع ویژه برنامه خروش بهمن به مردم و جوانان پیشتازی که استبداد سلطنتی را سر نگون کردند .

و به ادامه دهندگان راه همان پیشتازان که حالا در کانون های شورشی و در هیبت جوانان قیام آفرین ،

برای برکندن ریشه استبداد مذهبی به پا خواستند سالگرد بهمن ۵۷ را تبریک می گوئیم.

مطالب مرتبط:

فعالیت های کانون های شورشی در حمایت از مقاومت و مردم ایران

فعالیت کانون‌های شورشی و انفجار و به آتش کشیدن مظاهر رژیم آخوندی در شهرها- ۲۱بهمن