از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی‌دنده و ترمز - فرجام یک دیکتاتور - قسمت نهم

فرجام یک دیکتاتور، از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی‌دنده و ترمز- قسمت نهم


از دیگر دخالتهای نظامی شاه در سایر کشورها اطلاعات به مراتب کمتری منتشر شده است. ظفار،جنگ ویتنام،جنگهای داخلی یمن...

دیکتاتوری های شاه و شیخ با تمامی تفاوتهای تاریخی که با یکدیگر داشتند ،

اما در عمل دو ویژگی مشابه داشتند اولین ویژگی سرکوب مردم در داخل کشور است .

که اولی با ساواک و دومی با سپاه پاسداران آنرا پیش می برد.

دومین ویژگی دخالت گسترده نظامی در کشورهای دیگر است .

در باره دخالت نظامی در کشورهای دیگر در مورد رژیم آخوندها نیازی به توضیح نیست .

و اکنون عموم مردم ایران با شعارها و قیامهایشان به مقابله با توسعه طلبی دیکتاتوری حاکم بر خواسته اند .

شاید در مورد دخالت نظامی گسترده شاه در ظفار عموم ایرانیان جسته و گریخته چیزهایی شنیده باشند.

اما از دیگر دخالتهای نظامی شاه در سایر کشورها اطلاعات به مراتب کمتری منتشر شده است .

دخالت نظامی شاه در ظفار، در جنگ ویتنام، درگیری های پاکستان و سرکوب بلوچ های پاکستان، در جنگ هند و پاکستان، جنگهای داخلی یمن

جنگ سومالی و اتیوپی در شاخ افریقا، جنگهای داخلی زئیر درآفریقا...

سایر قسمتهای برنامه فرجام یک دیکتاتور:


۲۶ دی سالروز فرار شاه- فرجام یک دیکتاتور- قسمت اول

خطوط شباهت شاه و شیخ – فرجام یک دیکتاتور – قسمت دوم

دگردیسی محمدرضاشاه در پیچ و خم روزگار – فرجام یک دیکتاتور – قسمت سوم

استحاله و اصلاحات محمد رضا شاه از زبان خودش – فرجام یک دیکتاتور – قسمت چهارم

اصلاحات ارضی محمد رضا شاه زیر ذره‌بین – فرجام یک دیکتاتور – قسمت پنجم

علل اصلاحات ارضی محمدرضا شاه – فرجام یک دیکتاتور – قسمت ششم

علائق مشترک شاه و شیخ – فرجام یک دیکتاتور – قسمت هفتم

بعد از کشتار مردم – فرجام یک دیکتاتور – قسمت هشتم

از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی‌دنده و ترمز – فرجام یک دیکتاتور – قسمت نهم

از دشمنی با انقلابیون تا دشمنی با سرمایه داری ملی – فرجام یک دیکتاتور – قسمت دهم

شاه قاتل نهادهای دمکراتیک و جوانان انقلابی – فرجام یک دیکتاتور – قسمت یازدهم