ارتباط مستقیم- تحریم نمایش انتخابات آخوندی- قسمت اول تا هشتم-۲۷بهمن۹۸

ارتباط مستقیم- تحریم نمایش انتخابات آخوندی-۲۷بهمن۹۸


قسمت اول - گفتگو با محمد علی توحیدی


 

ارتباط مستقیم- تحریم نمایش انتخابات آخوندی -۲۷ بهمن۹۸


قسمت دوم- تماس هموطنان
 

ارتباط مستقیم- تحریم نمایش انتخابات آخوندی -۲۷ بهمن۹۸


قسمت سوم- گفتگو با مهدی سامعارتباط مستقیم- تحریم نمایش انتخابات آخوندی-۲۷بهمن۹۸


قسمت چهارم- ادامه گفتگو با مهدی سامع وتماس هموطنانارتباط مستقیم - تحریم نمایش انتخابات آخوندی- ۲۷بهمن۹۸


قسمت پنجم- ادامه تماس هموطنانارتباط مستقیم - تحریم نمایش انتخابات آخوندی- ۲۷بهمن۹۸


قسمت ششم- گفتگو با جواد دبیران و تماس هموطنان
 

ارتباط مستقیم - تحریم نمایش انتخابات آخوندی- ۲۷بهمن۹۸


قسمت هفتم - تماس هموطنان
 

ارتباط مستقیم - تحریم نمایش انتخابات آخوندی-۲۷بهمن۹۸


قسمت هشتم و آخر- گفتگو با محمد علی توحیدی