ارتباط مستقیم۴ اسفند ۹۸-قسمت اول تا هفتم -نتایج نمایش انتخابات،قرار گرفتن رژیم درلیست اف.ای.تی.اف وگسترش بیماری کرونا درایران

برنامه ارتباط مستقیم- نتایج و پیامدهای نمایش انتخابات،


قرار گرفتن رژیم در لیست اف ای تی اف و گسترش بیماری کرونا در ایران -۴ اسفند۹۸


 

برنامه ارتباط مستقیم- نتایج و پیامدهای نمایش انتخابات،


قرار گرفتن رژیم در لیست اف ای تی اف و گسترش بیماری کرونا در ایران - قسمت دوم


گفتگو با علی صفوی و شاهین قبادی
 

برنامه ارتباط مستقیم- نتایج و پیامدهای نمایش انتخابات،


قرار گرفتن رژیم در لیست اف ای تی اف و گسترش بیماری کرونا در ایران - قسمت سوم


گفتگو با علی صفوی و شاهین قبادی
 

برنامه ارتباط مستقیم- نتایج و پیامدهای نمایش انتخابات،


قرار گرفتن رژیم در لیست اف ای تی اف و گسترش بیماری کرونا در ایران - قسمت چهارم


گفتگو با علی صفوی و شاهین قبادی
 

برنامه ارتباط مستقیم- نتایج و پیامدهای نمایش انتخابات،


قرار گرفتن رژیم در لیست اف ای تی اف و گسترش بیماری کرونا در ایران - قسمت پنجم


گفتگو با  دکتر حسین جهانسوز
 

برنامه ارتباط مستقیم- نتایج و پیامدهای نمایش انتخابات،


قرار گرفتن رژیم در لیست اف ای تی اف و گسترش بیماری کرونا در ایران - قسمت ششم


گفتگو با  دکتر حسین جهانسوز
 

برنامه ارتباط مستقیم- نتایج و پیامدهای نمایش انتخابات،


قرار گرفتن رژیم در لیست اف ای تی اف و گسترش بیماری کرونا در ایران - قسمت هفتم