ارتباط مستقیم -فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸-قسمت اول تا هفتم

ارتباط مستقیم - فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸-قسمت اول


میهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی ، مهدی سامع


 

ارتباط مستقیم -  فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸- قسمت دوم


میهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی ، مهدی سامع
 

ارتباط مستقیم -فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸- قسمت سوم


میهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی ، مهدی سامع
 

ارتباط مستقیم -فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸- قسمت چهارم


میهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی ، مهدی سامع
 

ارتباط مستقیم -  فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸- قسمت پنجم


میهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی ، مهدی سامع
 

ارتباط مستقیم -  فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸- قسمت ششم


میهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی ، مهدی سامع
 

ارتباط مستقیم -  فاجعه شیوع کرونا در ایران و پنهانکاری مجرمانه رژیم آخوندی -۱۱ اسفند ۹۸- قسمت هفتم


میهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی ، مهدی سامع