برنامه ارتباط مستقیم -گزارش جدید آژانس انرژی اتمی-قسمت اول تا هشتم -۱۸ اسفند ۹۸

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی - برنامه ارتباط مستقیم - قسمت اول


مهمانان برنامه :‌ شاهین قبادی و مجید حریری


ممانعت آخوندها از بازرسی سایت های  اتمی در بحبوحه بحران کرونا

روز سه شنبه مدیر کل آژانس انرژی اتمی به رژیم آخوندی هشدار داد که یا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و یا با بحران جدی روبرو خواهد شد .

 

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی - برنامه ارتباط مستقیم - قسمت دوم


گفتگو با مجید حریریگزارش جدید آژانس انرژی اتمی - برنامه ارتباط مستقیم - قسمت سوم


گفتگو با شاهین قبادی
 

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی - برنامه ارتباط مستقیم - قسمت چهارم


تماس اصغر ادیبی
 

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی - برنامه ارتباط مستقیم - قسمت پنجم


ممانعت رژیم از بازدید آژانس انرژی اتمی از ایران
 

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی - برنامه ارتباط مستقیم - قسمت ششم
 

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی - برنامه ارتباط مستقیم - قسمت هفتم
 

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی- برنامه ارتباط مستقیم - قسمت هشتم