مسعود رجوی: رزمایش زیست شناسی و بود و نبود رژیم - پیام شماره ۲۳

مسعود رجوی: رزمایش زیست شناسی و بود و نبود رژیم - پیام شماره ۲۳


  ارتـش‌آزادیبخـش‌‌مـلی‌‌ایــران


 (شماره ۲۳)


رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم


خلیفة ارتجاع با ” قرارگاه بهداشتی و درمانی“ و ” رزمایش بیولوژیک “


در جنگ سرنوشت به میدان آمده است.خرافة تولید ویروس توسط آمریکا بهانه برای سرکوب و مهار وضعیت است.


وقتی آمار قربانیان ویروس ولایت ۵رقمی می‌شود


و از ۱۰ هزار فراتر می‌رود .خامنه ای بیشتر و زودتر از هرکس آتشفشان قیام و خشم خلق را در تقدیر می‌بیند.


خون شهیدان به ویژه شهدای آبان می‌جوشد و شعله برمی‌کشد.


این رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم است.درد شیخ همچون شاه بی‌درمان است.


رزمایش بهداشتی و درمانی بهانه است، اصل نظام نشانه و متزلزل است.


فرزندان ایران آماده کمک به هموطنان، شورش و نبرد بی‌امان را ادامه می‌دهند


مسعود رجوی


۴ فروردین ۱۳۹۹


مطالب مرتبط:

مسعود رجوی – پیام نوروزی سال ۱۳۹۹