ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندانها دربرابر کرونای ولایت -۱۷فروردین۱۳۹۹ - قسمت اول تا هفتم

برنامه ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندان ها در برابر کرونای ولایت


از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران -۱۷ فروردین ۱۳۹۹- قسمت اول


🔸 سوال از عباس داوری: بنظر شما دلیل شورش در زندان های رژیم آخوندی که در ۴۰ سال گذشته کمتر شاهد چینین ابعادی از شورش بودیم، چی هست؟
🔸سوال از رضا مرادی:‌ ابعاد شورش در زندانها را چطور می‌بینید؟
🔸 سوال از عباس داوری: عوامل موفقیت زندانیان در ایجاد شورشها و فرارشان چی هست؟

برنامه ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندان ها در برابر کرونای ولایت-  قسمت دوم
 

برنامه ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندان ها در برابر کرونای ولایت-  قسمت سوم
 

برنامه ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندان ها در برابر کرونای ولایت- قسمت چهارم
 

برنامه ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندان ها در برابر کرونای ولایت- قسمت پنجم
 

برنامه ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندان ها در برابر کرونای ولایت- قسمت ششم
 

برنامه ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندان ها در برابر کرونای ولایت- قسمت هفتم