ارتش آزادیبخش ملی ایران - مسعود رجوی: ارتش گرسنگان، پیش به سوی شورش و قیام

ارتش آزادیبخش ملی ایران - مسعود رجوی: ارتش گرسنگان، پیش به سوی شورش و قیام


مسعود رجوی:


خلیفهٔ ارتجاع می‌گوید "‌‌جهش تولید"‌‌ برای رژیم حیاتی است


و بر آنست تا "‌‌به هر قیمتی که هست مسأله تولید"‌‌ را دنبال کند


قیمت آن "‌‌جهش"‌‌ در فرستادن امواج انسانی به کام مرگ مانند جنگ ضدمیهنی است


تولید و اقتصاد بهانه است هدف حفظ نظام از خطر قیام و سرنگونی است


می‌خواهد کرونا را در خدمت بقا و ضد سرنگونی بکار بگیرد


اما رژیم ولایت جان بدر نخواهد برد


اکنون بسیاری از مردم با نان خشک و آب ارتزاق می‌کنند


ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیاممطالب مرتبط


مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیام

مسعود رجوی: تیک تاک قیام و سرنگونی – ۱۷ فروردین ۹۹