ارتباط مستقیم-کرونای ولایت علیه زندگی وسلامت مردم ایران قسمت اول تا ششم -۲۴فروردین۹۹

ارتباط مستقیم-کرونای ولایت علیه زندگی وسلامت مردم ایران -۲۴فروردین۹۹- قسمت اول


مهمان برنامه : سنابرق زاهدی


رژیم آخوندی با ادامه سیاست پنهانکاری مجرمانه خود در رابطه با شیوع وخامت بار کرونا وقوع یک فاجعه انسانی با تلفات بزرگ رو برای مردم ایران تدارک می بینه .این هشداری است که نه تنها توسط کارگزاران خود رژیم و کارشناسان مطرح می شه ، بلکه اکنون نگرانی هایی در سطح جامعه جهانی بوجود آورده

در برنامه ارتباط مستقیم این هفته به این موضوع و عملکرد رژیم می پردازیم :


ارتباط مستقیم-کرونای ولایت علیه زندگی وسلامت مردم ایران -۲۴فروردین۹۹- قسمت دوم
 

ارتباط مستقیم-کرونای ولایت علیه زندگی وسلامت مردم ایران -۲۴فروردین۹۹- قسمت سومارتباط مستقیم-کرونای ولایت علیه زندگی وسلامت مردم ایران -۲۴فروردین۹۹- قسمت چهارم
 

ارتباط مستقیم-کرونای ولایت علیه زندگی وسلامت مردم ایران -۲۴فروردین۹۹- قسمت پنجمارتباط مستقیم-کرونای ولایت علیه زندگی وسلامت مردم ایران -۲۴فروردین۹۹- قسمت ششم
 

مطالب مرتبط:

ارتباط مستقیم- شورش سراسری در زندانها دربرابر کرونای ولایت -۱۷فروردین۱۳۹۹ – قسمت اول تا هفتم