ارتباط مستقیم ، کرونای ولایت ، سفید سازی موهوم - قسمت اول تا پنجم

ارتباط مستقیم ،  کرونای ولایت ،  سفید سازی موهوم - قسمت اول


میهمان برنامه : شاهین قبادی/ میهمان با وب : مهدی سامع

رژیم برای پیشبرد سیاستهای مجرمانه و ضد مردمی خود،اقدام به سفید سازی موهوم شهرها در رابطه با کرونا کرده است.

در صورتیکه قرنطینه ای نکرده که امکان سفید بودن شهر و منطقهای وجود داشته باشد .

و کارشنابسان و پزشکان نیز تاکید می کنندکه هیچ شهری سفید نیست.و مراکز استان و بسیاری شهرهای دیگر بشدت آلوده و در حقیقت سرخ هستند .

در برنامه  این هفته ارتباط مستقیم  به باز کردن این ادعا می پردازیم.و توضیح داده می شود که رژیم و روحانی اگر چنین ادعایی نکنند.

نمی توانند سیاست مجرمانه فعالیت های اقتصادی را توجیه کنند.

ارتباط مستقیم ،  کرونای ولایت ،  سفید سازی موهوم - قسمت دومارتباط مستقیم ،  کرونای ولایت ،  سفید سازی موهوم - قسمت سومارتباط مستقیم ،  کرونای ولایت ،  سفید سازی موهوم - قسمت چهارم
ارتباط مستقیم ،  کرونای ولایت ،  سفید سازی موهوم - قسمت پنجم
مطالب مرتبط

کرونا در ایران – ارتباط مستقیم – افزایش مبتلایان در شهرهای مختلف – قسمت اول تا سوم

کرونا در ایران - شاه آبادی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: موارد مثبت در استان روزبه‌روز افزایش می‌یابد.