سخنرانی مسعود رجوی اردیبهشت ۱۳۶۳ - قسمت اول تا چهارم

سخنرانی مسعود رجوی اردیبهشت ۱۳۶۳ - قسمت اول


مسعود رجوی

سخنرانی مسعود رجوی اردیبهشت ۱۳۶۳ - قسمت دوم
 

سخنرانی مسعود رجوی اردیبهشت ۱۳۶۳ - قسمت سومسخنرانی مسعود رجوی اردیبهشت ۱۳۶۳ - قسمت چهارم


  

مطالب مرتبط


آموزشهای ایدئولوژیکی مسعودرجوی – رمضان ۱۳۹۳ -روزهشتم – قسمت اول ودوم

یک برش از تاریخ ایران به قلم د. نجمی