ارتباط مستقیم بحران سرنگونی و تشبثات رژیم آخوندی علیه مجاهدین- ۲۱اردیبهشت۹۹ -قسمت اول تا سوم

ارتباط مستقیم -بحران سرنگونی و تشبثات رژیم آخوندی علیه مجاهدین- ۲۱اردیبهشت۹۹ -قسمت اول


ارتباط مستقیم- بحران سرنگونی و تشبثات رژیم آخوندی علیه مجاهدین- ۲۱اردیبهشت۹۹ -قسمت دوم
 

ارتباط مستقیم-بحران سرنگونی و تشبثات رژیم آخوندی علیه مجاهدین- ۲۱اردیبهشت۹۹ -قسمت سوم