مسعود رجوی ـ حکومت عدل علی ـ قسمتی از سخنرانی شبهای قدر در مسجد دانشگاه تهران ـ ۲۱ تا ۲۵ مرداد ۱۳۵۸

مسعود رجوی ـ حکومت عدل علی ـ قسمتی از سخنرانی شبهای قدر در مسجد دانشگاه تهران ـ ۲۱ تا ۲۵ مرداد ۱۳۵۸

حکومت عدل علی

قسمتی از سخنرانی شبهای قدر

در مسجد دانشگاه تهران

مسعود رجوی ـ ۲۱ تا ۲۵مرداد ۱۳۵۸

 

در آستانه

تشکیل مجلس خبرگان خمینی

در ۲۸مرداد ۱۳۵۸

برای تحمیل قانون اساسی ولایت فقیه

 

در بحبوحه حملات چماقداران خمینی

به بنیاد علوی ستاد مجاهدین در خیابان مصدق


 

مطالب مرتبط


علی قدرانسان،نشانه کبیر،خبربزرگ،..وفاروق اعظم-مسعودرجوی -رمضان ۱۳۹۳

مسعود رجوی - حکومت عدل علی - سخنرانی شبهای قدر در مسجد دانشگاه تهران