علی قدرانسان،نشانه کبیر،خبربزرگ،..وفاروق اعظم-مسعودرجوی -رمضان ۱۳۹۳

علی قدرانسان،نشانه کبیر،خبربزرگ،صراط مستقیم،صدیق اکبروفاروق اعظم.-مسعودرجوی -رمضان ۱۳۹۳


 

مطالب مرتبط

دیدگاههای مجاهدین خلق درباره قانون اساسی حکومت علی علیه السلام – سخنرانی مسعودرجوی- ۹۹۰۲۲۲

مسعود رجوی - حکومت عدل علی - سخنرانی شبهای قدر در مسجد دانشگاه تهران