گزیده ارتباط مستقیم ۲۸اردیبهشت۹۹-افشای توطئه جدید رژیم علیه مجاهدین باترفند خانواده قسمت اول تا سوم

گزیده ارتباط  مستقیم ۲۸اردیبهشت۹۹-افشای توطئه جدید رژیم علیه مجاهدین باترفند خانواده قسمت اول


هفته گذشته  در برنامه ارتباط مستقیم تشبثات رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران را در مرحله سرنگونی رژیم بر رسی کردیم

بطور خاص به مسئله سوء استفاده رژیم از خانواده و

برخی از مزدوران رژیم در خارج کشور پرداختیم. و روی آن متمرکز بودیم .

این هفته می خواهیم  موضوع تشبثات و توطعه های رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران را به صورت عام تر و فراگیر تر

چه در داخل میهمان و چه در خارج کشور در نمودهای مختلف آن بررسی بکنیم .
میهمانان برنامه :
ابولقاسم رضایی
بهزاد صفاری
جاهد معدومی

گزیده  ارتباط  مستقیم  ۲۸اردیبهشت۹۹-افشای توطئه جدید رژیم علیه مجاهدین باترفند خانواده قسمت دوم


هفته گذشته تشبثات رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران را در مرحله سرنگونی رژیم بر رسی کردیم .

و بطور خاص به مسئله سوء استفاده رژیم از خانواده و برخی از مزدوران رژیم در خارج کشور پرداختیم. و روی آن متمرکز بودیم .

این هفته می خواهیم که موضوع تشبثات و توطعه های رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران را به صورت عام تر و فراگیر تر چه در داخل میهمان

و چه در خارج کشور در نمودهای مختلف آن بررسی بکنیم


گزیده ارتباط  مستقیم  ۲۸اردیبهشت۹۹-افشای توطئه جدید رژیم علیه مجاهدین باترفند خانواده قسمت سوم


هفته گذشته تشبثات رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران را در مرحله سرنگونی رژیم بر رسی کردیم .

و بطور خاص به مسئله سوء استفاده رژیم از خانواده و برخی از مزدوران رژیم در خارج کشور پرداختیم. و روی آن متمرکز بودیم .

این هفته می خواهیم که موضوع تشبثات و توطعه های رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران را به صورت عام تر و فراگیر تر

چه در داخل میهمان و چه در خارج کشور در نمودهای مختلف آن بررسی بکنیم .

با ما در این برنامه همراه باشید.مطالب مرتبط

ارتباط مستقیم بحران سرنگونی و تشبثات رژیم آخوندی علیه مجاهدین- ۲۱اردیبهشت۹۹ -قسمت اول تا سوم

ارتباط مستقیم-سیمای آزادی- افشای توطئه های رژیم علیه مجاهدین با ترفند خانواده