آسوشیتدپرس: اپوزیسیون ایران به مرجان ادای احترام میکند

آسوشیتدپرس: اپوزیسیون ایران به مرجان ادای احترام میکند


آسوشیتدپرس: اپوزیسیون ایران به مرجان ادای احترام میکند

اپوزیسیون ایران به مرجان ادای احترام می‌کند

(آژانس تصویری گتی ایمیج)

اشرف - آلبانی ۹ ژوئن

Iranian Opposition Pays Homage To Marjan

مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روز ۹ ژوئن (۲۰خرداد) در اشرف در آلبانی به مرجان  ادای احترام کرد.

مرجان هنرپیشه و خواننده مشهور ایرانی است که در ۶ژوئن (۱۷خرداد) در لس آنجلس درگذشت، دو سال و نیم توسط رژیم ایران زندانی شده بود....

اشرف ۳- ادای احترام به خانم مرجان

آسوشیتدپرس:


اشرف - آلبانی - ادای احترام به مرجان


گتی ایمیج:


اشرف – آلبانی - ادای احترام اپوزیسیون ایران به مرجان


مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روز ۲۰خرداد در اشرف در آلبانی به مرجان ادای احترام کرد.


مرجان هنرپیشه و خواننده مشهور ایرانی است که در ۱۷خرداد در لس‌آنجلس درگذشت، ۲سال و نیم توسط رژیم ایران زندانی شده بود... . (گتی ایمیج ۲۴خرداد ۹۹


اشرف۳- ادای احترام به خانم مرجان

آسوشیتدپرس:

اپوزیسیون ایران به مرجان ادای  احترام می‌کند

اپوزیسیون ایران به مرجان ادای احترام می‌کند

(آژانس تصویری گتی ایمیج)

اشرف - آلبانی ۹ ژوئن

Iranian Opposition Pays Homage To Marjan

مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روز ۹ ژوئن (۲۰خرداد) در اشرف در آلبانی به مرجان  ادای احترام کرد.

مرجان هنرپیشه و خواننده مشهور ایرانی است که در ۶ژوئن (۱۷خرداد) در لس آنجلس درگذشت، دو سال و نیم توسط رژیم ایران زندانی شده بود....

اشرف۳- ادای احترام به خانم مرجان

آسوشیتدپرس:

اشرف - آلبانی - ادای احترام به مرجان

گتی ایمیج:


اشرف – آلبانی - ادای احترام اپوزیسیون ایران به مرجان

مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روز ۲۰خرداد در اشرف در آلبانی به مرجان ادای احترام کرد.


مرجان هنرپیشه و خواننده مشهور ایرانی است که در ۱۷خرداد در لس‌آنجلس درگذشت، ۲سال و نیم توسط رژیم ایران زندانی شده بود... . (گتی ایمیج ۲۴خرداد ۹۹


مطالب مرتبط

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس قالیباف که به ریاست مجلس انتخاب شد در سال ۱۳۸۷ دستور سرکوب داده است

آسوشیتدپرس و گتی ایمیج: اشرف – آلبانی، ادای احترام به مرجان