به یاد مجاهد شهید عارف اقبال ۲۷ ساله - شهادت ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

به یاد مجاهد شهید عارف اقبال ۲۷ ساله - شهادت ۳۰ خرداد ۱۳۶۰


کشتار و گستردگی تیراندازی ۳۰ خرداد به سوی مردم تهران داغ ننگی بر چهره ارتجاع حاکم

پدر مجاهد زنده یاد حاج‌علی اقبال: عارف عزیز ما سومین فرزندم بود

اما باید عرض کنم که این فرزند فی الواقع گل سر سبد بچه هایم بود.

احمن کامیاب: یادم است قبل از ۳۰ خرداد وقتی حمله و هجوم پاسدارها زیاد شده بود ازش پرسیدم وضعیت را چطور می‌بینی،

وضعیت به چه سمت میرود؟ گفت کم کم مشخص شده که ارتجاع بطور خاص خمینی میخواهد یکسویه و یکپایه کند

و همه آزادیها را سلب کند.

برخی از شهدای مجاهد خلق که در راهپیمایی های اعتراضی علیه مرتجعین به دست مزدوران مسلح به شهادت رسیدند:

مجاهد شهید عارف اقبال شهادت ۳۰ خرداد تهران

احسان اقبال: همیشه سوال بزرگ در برابر من قرار داشت که چرا عارف با آن همه امکاناتی که داشت، با تحصیلاتی که در خارج کشور همه چیز برایش فراهم بود همه اینها را کنار گذاشت و در بحبوحه انقلاب ضدسلطنتی به ایران برگشت تا برای مردمش فعالیت کند و خلاصه وارد این مسیر شد.

پدر مجاهد زنده یاد حاج‌علی اقبال: زندگی عارف در دبستان و دبیرستان و سربازی رفتنش از جلوی چشمم میگذرد.

خیلی مردم دار بود و طرف مردم را میگرفت. عارف میگفت دستگیری از مردم مرامش بود.

احسان اقبال: همیشه از دوران کودکی وقتی اسم عمویم و خاطرات او نقل میشد غبطه میخوردم که چرا او را نشناختم. وقتی بزرگتر شدم به من میگفتن چقدر شبیه عمویت شدی.

احمن کامیاب: عارف یکی از کادرهای همه جانبه سازمان بود. به غیر از فعالیتهای سیاسی و فروش نشریه و میزکتاب در فکر درآمد و معیشت بود و کارگاه تولیدی برپا کرده بود که منبع درآمدی برای کارها و فعالیتهای انجمن بود.

مطالب مرتبط


در آستانه ۳۰ خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالروز تاسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران

۳۰خرداد، انتخاب شرف ایستادگی بر ذلت تسلیم