مسعود رجوی : اتمام حجت تاریخی با کل نظام خمینی - تیر ۱۳۶۱

مسعود رجوی : اتمام حجت تاریخی با کل نظام خمینی - تیر ۱۳۶۱