مسعود رجوی : ۳۰ خرداد پایان مشروعیت نظام - از فردا باید شعار داد: مرگ بر خمینی

مسعود رجوی : ۳۰ خرداد پایان مشروعیت نظام - از فردا باید شعار داد- مرگ بر خمینی


۳۰ خرداد

پایان مشروعیت کل نظام

از فردا باید شعار داد: مرگ بر خمینی

از فردا دیگر سیاست دست خالی در برابر چماق و گلوله

راست‌روی و اپورتونیسم است

مسعود رجوی-پنجمین مصاحبه در پاریس

دی ۱۳۶۰