منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت چهارم