تبیین جهان - قسمت۲۶ - مسعود رجوی

چهارمین قاعده تکامل : «تطبییق» یا «وحدت»، قاعده اساسی تکامل


بخش اول :


تعریف و بررسی تطبیق در مراحل مختلف تکامل


(قسمت اول)لطفا به اشتراک بگذارید: