تقسیم ایران توسط روس و انگلیس و ترور اتابک - روزها و یادها - هفته دوم شهریور

تقسیم ایران توسط روس و انگلیس وترور اتابک - روزها و یادها - هفته دوم شهریور۹۹


تقسیم ایران توسط روس وانگلیس وترور اتابک
۹ شهریور ۱۲۸۶ تقسیم ایران وترور اتابک.

درسالهای اوج گیری جنبش مشروطیت درایران دو قدرت روس وانگلیس ،

که برسر حاکمیت ایران با یکریگر رقابت میکردند  ،

بناگاه با یکدیگر به توافق رسیدند علت این اتحاد رشد مقاومت ضد استبدادی مردم ایران بود  .

که تهدیدی برای منافع دراز مدت هر دو قدرت محسوب میشد .

یعنی درصوریتکه کارها بدست نیروهای مردم ومستقل می افتاد  .

هر دو قدرت ضرر میکردند به این خاطر آنها به هم نزدیک شدند .

روز ۹ شهریور سال ۱۲۸۶ شمشی  ،

ایزولسی وزیر امورجارجه روسیه ونکلسون سفیر انگلستان درسن بترزبورگ قرارداد تقسیم ایران را امضا کردند .

این قرارداد ایران را به دو منطقه غیرمساوی تقسیم کرده بود  .


منطقه شمالی وبزرگتر برای روسیه درنظر گرفته شد وانگلستان متعهد شد  .

برای خود دراین منطقه امتیازی خواه تجاری و خواه سیاسی تحصیل ننماید  .

مناطق جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار میگرفت  .

این قرار داد ننگین درزمان حکومت محمدعلی شاه وبه صدر اعظمی میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک بسته شد  .

واعتراض گستره مردم وآزادیخوان کشور را بر انگیخت  ،

اما درمیان بهت وحیرت همگان وقتی اتابک درهمین روز پا ازمجلس شورای ملی بیرون گذاشت  .

توسط جوانی ۲۲ ساله بنام عباس آقا صراف مجاهدی تبریزی به ضرب ۳ گلوله گشته شد .

با اقدام عباس آقا به حیاط سیاسی مردی پایان داده شد که عمری را به خدمت گذاری به استبداد وبیگانگان سپری کرده بود .

احمدی کسروی درتاریخ مشروطه نوشت کشتن اتابک دل های درباریان را پر از بیم وترس گردانید .

وجایگاه آزادیخواهان رادر دیده ی بیگانگان والا تر ساخت  ،

وپس از همه اینها کارها را به راه دیگری انداخت  .

عباس آقا مجاهد تبریزی درگریز از تعقیب ماموران حکومتی مجروح شد .

وبرا ی اینکه بدست ماموران نیافتد با شلیک گلوله ای به مغز خود به درود حیاط گفت  .

وقتی لباسهای عباس آقا مجاهد تبریزی را بازرسی کردند  .

معلوم شد وی از مجاهدان مشروطه خواه تبریز بوده  ،

وروی کارت او نوشته شده عباس آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن نمره ۴۱ فدایی ملت

زلزله دربوئین زهرا
آغاز جنگ جهانی دوم
قتل عام وروستای قارنا وکانی مام سیده درکردستان ایران توسط رژیم جنایکار آخوندی
درگذشت هوشی مین رهبر انقلاب مردم ویتنام

مطالب مرتبط

خامنه‌ای قاتلی که مدعی دیگران است – قضاوت با شما

ایران و نقطهٔ تعادل دو بحران