پانزدهم شهریور شهادت ولی الله فیض مهدوی مجاهد قهرمان-روزها ویادها

۱۵شهریور شهادت ولی الله فیض مهدوی مجاهد قهرمان -روزها ویادها۱۵شهریور۹۹


۱۵شهریور ۱۳۸۵ شهادت ولی الله فیض مهدوی مجاهد قهرمان  ،

ولی الله فیض مهدوی درسال ۵۸ در شهر همدان دیده به جهان گشود  .

او که سالها نظاره گر فقر مردم وسرکوبی شدیدی آزادیها بود  .

سرانجام درطی راه چاره این دردها با مجاهدین آشنا شد .

واما متاسفانه خیلی زود دستگیر وزندانی شد او مدت ۵ سال درزندانهای اهوازدیزل اباد کرمانشاه اوین وگوهر دشت کرج زندانی بود .

آخرین بار درتاریخ ۴ فروردین ۱۳۸۵ حکم اعدام را به او ابلاغ کردند  .

اما او برعهد خود پایدارماند.


دژخیمان خمینی از تمامی حربه ها استفاده کردند تا اورا درهم به شکنند اما شکنجه های وحشیانه کار ساز نبود .

ولی الله هر تیری که ازکمان جلاد برخاست را درمیانه راه خورد کرد .

وسرفرازانه برعهد خود پایدارماند سرانجام دژخیمان خمینی اورا در۱۵ شهریور ۱۳۸۵ به شهادت رساندند  .

آخر او از ملی گری دست برداشت او عزم خود رادر مورد سرنگونی ستم چنین نوشته بود .

ما آغاز کردیم ما تداوم می بخشیم وما پایان خواهیم داد  .

درود بر ولی الله فیض مهدوی که مشعل قیام آفرینان ایران زمین شد .

وبا خون پاکش اسم مجاهد را بر سر هر خیابان وهر کوچه ومیدانی نسب کرد.

کشتار مردم بی دفاع به فرمان شاه خائن

۱۷ شهریور ۱۳۵۷ سالروز کشتار مردم بی دفاع به فرمان شاه خائن

۱۷ شهریور یاد آور جمعه خونین تهران درشهریور ۵۷ است  ،

روزی که دیکتاتوری سلطنتی برای جلوگیری ازامواج انقلاب دست به کشتارمردم بی دفاع زد .

رژیم شاه که تا این روز دست به هر اقدامی زده بود تا مانع گسترش قیام مردم گردد  .

با چهره ی واقعی خود درمقابل آنان ظاهرشد  .

این کشتار عزم مردم بر سرنگونی رژیم شاه را محکمتر کرد .

روز ۱۷ شهریور علیرغم حکومت نظامی وبا آنکه آخوندهای سازش کار راه پیمایی را منع کرده بودند .

گروهای بسیاری ازمردم شجاع تهران به خیابانها ریختند .

تظاهرات مردم به خون کشیده شد وانبوهی از مردم درمیدان ژاله وخیابانها ی اطراف ان مظلومانه به شهادت رسیدند .

خون آن شهیدان موج انقلاب را شدت بخشید .

وسرنگونی دیکتاتوری سلطنتی را جلو انداخت .

یاد شهدا ی گرانقدر ۱۷ شهریور ودیگر شهدای بخون خفته ی خلق گرامی باد
درگذشت پدرطالقانی روح راستین انقلاب سلطنتی

مطالب مرتبط


تظاهرات مردم خرمشهر به درگیریهای خونین کشیده شد

۳۰دی آزادی «کاشفان فروتن شوکران»...