سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی آزادیخواه مشروطه طلب - روزها و یادها

شهریور ۱۲۹۹ سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی آزادیخواه مشروطه طلب - روزها ویادها - ۲۳شهریور۹۹


بیست وسوم شهریور۱۲۹۹ سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی  ،

ای آزادیخواهان که عهد ومیثاق بسته اید یا به میرید ویا ایران را آزاد کنید  ،

این فریاد شیخ محمد خیابانی مبارز پر شور و آزادی میهنمان است  .

که نیمه شب ۲۳ شهریور ۱۲۹۹ درحالیکه درمخفی گاهش درشهر تبریز  ،

به محاصره قذاقان نیروهای استبداد به سر کردگی مخبرالسلطنه درآمده بود  .

پس از چند ساعت نبرد دلیرانه با مهاجمان به شهادت رسید  .

وبه عهد ومیثاق خونین خود درقبال آزادی ایران عاشقانه وفا کرد  .

او درصفوف مقدم مشروطه طلبان تبریزبود  .

و پس ازپیروزی مشروطه برغم توطئه های ارتجاع وفرصت طلبان به عنوان نماینده مردم تبریز به دومین دوره ی مجلس شورای ملی راه یافت ،

خیابانی درمجلس دوم دربرابر سازشکاری وکرنشهای دولت وقت دربرابر دربار تزار روسیه به مخالفت برخواست  .

ودست به افشاگریهای موثری زد  .


تا آنجا که دولت وقت ناگزیر شد به زور سرنیزه مجلس را تعطیل کند  .

عوامل ارتجاع ودربار ومزدوران سفارت روسیه تزاری درپی دستگیر ی خیابانی بودند  .

واو تا مدتی درتهران مخفی شد .

اما پس از چندماه به تبریز برگشت وقیامی علیه عین الدوله والی جنایتکار آذربانجان بر پا کرد  .

به این ترتیب در ۱۶ فروردین ماه ۱۲۹۹ یعنی ۱۳ سال پس انقلاب مشروطیت  ،

دوباره جنبش آزادیخواهی تبریز را فرا گرفت ویاد دلاوریهای ستارخان دردلهای مردم زنده شد .

مزدوران حکومت وقت به منظور سرکوبی و از میان برداشتن شیخ محمد خیابانی ویارانش پایگاه آنان را محاصره کردند .

اما مردم تبریز به حمایت از رهبر دلیر خود برخواستند  .

ونیروهای مسلح ارتجاع را عقب راندند  .

رشد وگسترش قیام مردم تبریز عین الدوله را وادار به استعفا وفرار از تبریز کرد  .

جنبش شهر شورشی تبریز ۶ ماه دوام یافت شیخ محمد خیابانی درپی تسلیح مردم بود .

وپیروزی قیام را تنها درگرو نیروی مسلح حافظ دستاوردهای قیام میدید  .

اما با کار شکنی های سازشکاران عناصر سست مایه روبرو شد  .

وبه تشکیل یک نیروی مسلح سازمانیافته توفیق نیافت ،

سرانجام در۲۳ شهریور ۱۲۹۹ مخبر الدوله که جانشین عین الدوله شده بود  .

آزادیخواهان تبریز را محاصره کرد وخیابانی دلیر محاصره شد ودرنبرهای آن روز به شهادت رسید

سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی
شهادت میلیشیای مجاهد فاطمه مصاح
قیام بزرگ مردم علیه رژیم ولایت فقیه
شهادت آیت الله مجاهد حبیب الله آشوری ومیلیشیای مجاهد خلق گیتی السادات جوزی

مطالب مرتبط

سالگرد انقلاب مشروطه و یاد سرداران و پیشگامان فداکار آن گرامی باد

آتشفشان خشم و اعتراض علیه جبهه شقاوت