قهرمان کشتی ایران نوید افکاری بدست دژخیمان به شهادت رسید-موضعگیری خانم مریم رجوی

قهرمان کشتی ایران نوید افکاری بدست دژخیمان به شهادت رسید-موضعگیری خانم مریم رجوی- قسمت اول- ۲۲شهریور۹۹


نوید افکاری بدست دژخیمان به شهادت رسید- سلام ویژه داریم،

به جوانان قیام آفرین در سراسر ایران بویژه شیراز و کازرون...

همراه شما هستیم با ویژه برنامه امروز به مناسبت اعدام جنایتکارانه قهرمان کشتی ایران نوید افکاری

رژیم جنایتکار آخوندی، رژیم قتل و عام و اعدام امروز صبح نوید افکاری قهرمان ۲۷ ساله کشتی ایران،

و قهرمان مردم فارس را به جرم شرکت در قیام مرداد ۹۷ مردم شیراز اعدام کرد .

اعدام نوید از یک طرف نشانه دیگری است که از نهایت شقاوت و سبوعیت دیکتاتوری ولایت فقیه ،

که تنها با کشتار روزمره رشیدترین فرزندان این سرزمین به حیات خودش ادامه می دهد.

ولی از طرف دیگر نشانه نهایت وحشت و هراس رژیم،وحشت از فضای انفجاری جامعه.

این رژیم تنها و تنها به ارعاب مردم به جان آمده چشم دوخته این در واقع ادامه کشتار ۱۵۰۰نفر در قیام آبان ،

همچنین در ادامه اعدام کاگر قهرمان مصطفی صالحی .این همان اشتباه مهلک و استراتژیکی است.

که تمام دیکتاتورها رو به سقوط مرتکب می شوند و راهی هم جز این نداردند فاشیسم دینی حاکم،

با این اعدام اکنون رو در رو جهان در برابر تمام وجدانهای بیدار،همه ورزشکاران آزاده ایران و جهان،

قرار گرفته که میلیونها بار خواستار نجات جان نوید افکاری شدند .

وهمانطور که خانم مریم رجوی امروز در توئیت خودش به آن خاطر نشان کردند شهادت نوید ،


شعله های مردم ایران را فروزانتر می کند و حکومت آخوندها را برای همیشه به گور می سپارد.

با ما در ویژه برنامه امروز همراه باشید .

خانم مریم رجوی رئیس جمهور بر گزیده مقاومت ایران بدنبال اعدام نوید افکاری در توئیت خودشان گفتند:

نوید افکاری در جان رزمنده هزاران کانون شورشی به رزم و تهاجم ادامه خواهد داد .

ضحهاک مار دوش ولایت فقیه در جنایت بزرگ دیگری نوید افکاری را سر بدار کرد.

اما دیر نخواهد بود که پاسخ خود را از مردم و جوانان شورشگر در شعله ور تر شدن آتش قیام سرنگونی خواهد گرفت.

قهرمان کشتی ایران نوید افکاری بدست دژخیمان به شهادت رسید- قسمت دوم- ۲۲شهریور۹۹
مطالب مرتبط

اعدام شقاوت بار قهرمان کشتی نوید افکاری توسط قضائیه جلادان

مریم رجوی:‌ نوید افکاری در جان رزمندهٔ‌ هزاران کانون شورشی به‌ رزم و تهاجم ادامه خواهد داد
لطفا به اشتراک بگذارید: