مسعود رجوی : کارزار پیروزی اشرف - ۲۹ آذر ۱۳۸۸

مسعود رجوی : کارزار پیروزی اشرف - ۲۹ آذر ۱۳۸۸


مسعود رجوی : کارزار پیروزی اشرف - ۲۹ آذر ۱۳۸۸

مطالب مرتبط

مقاومت تنها ملاک و شاخص مشروعیت در دوران اختناق – مسعود رجوی