مسعود رجوی - اشرف - ۲۷ آذر ۱۳۸۸

مسعود رجوی - اشرف - ۲۷ آذر ۱۳۸۸

اربعین حسینی- سخنرانی مسعود رجوی

مطالب مرتبط

مسعود رجوی : کارزار پیروزی اشرف – ۲۹ آذر ۱۳۸۸

اربعین حسینی- سخنرانی مسعود رجوی