فعالیت کانون های شورشی در هفتم آبان روز کوروش کبیر ـ نه شاه، نه شیخ ـ کوروش، مصدق، روحت شاد

فعالیت کانون های شورشی در هفتم آبان روز کوروش کبیر ـ نه شاه، نه شیخ ـ کوروش، مصدق، روحت شاد


کانون های شورشی

کرج -  ۶۰۰


تهاجم به مجتمع قضایی کرج موسوم به بهشتی


تهران


کوروش مصدق راهت ادامه دارد - مریم رجوی: کوروش نخستین منشور حقوق‌بشر جهان را اعلام کرد


مشهد


مریم رجوی: مرگ بر ارتجاع- مرگ بر استبداد ۷آبان سالروز کوروش گرامی باد


قائمشهر


مریم رجوی: ۷آبان سالروز گرامی داشت کوروش بنیانگذار باستانی ایران و صادر کننده منشور حقوق‌بشر


بابل


مریم رجوی: ۷آبان سالروز گرامی داشت کوروش بنیانگذار باستانی ایران و صادر کننده منشور حقوق‌بشر در ۲۵قرن پیشلاهیجان


کوروش مصدق راحت ادامه دارد - کانون شورشی ۵۵۰


تهران


کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم


کیش


کوروش مصدق راهت ادامه دارد - نه آخوند نه قزاق، مصدق کوروش روحت شاد


دو رود


کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر


مشهد


کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم


شیراز


مرگ بر استبداد مرگ بر ارتجاع درود بر کوروش درود بر مصدقبندرعباس -کانون های شورشی


کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم - نه آخوند نه قزاق مصدق کوروش روحت شاد


مشهد


کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم


تهران


کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم


فردیس


کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم


نه آخوند نه قزاق مصدق کوروش روحت شاد


مرگ بر ارتجاع مرگ بر استبداد گرامی باد ۷آبان


لاهیجان


نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه - کوروش مصدق می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس میگیریم - کانون شورشی ۵۵۰


تهران


مرگ بر ارتجاع مرگ بر استبداد گرامی باد ۷آبان سالروز تولد کوروش

 

مطالب مرتبط

فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

در شهرهای میهن این شعار طنین‌انداز است، کوروش، مصدق می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم