اعتراف یک عضو مجلس ارتجاع: تصادفات جاده ای بیش از جنگ قربانی می گیرد

تصادفات جاده ای

محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس ارتجاع اعتراف کرد تصادفات جاده ای


به علت ایمن نبودن جاده ها، و استاندارد نبودن خودروها بیش از جنگ قربانی می گیرد.


وی که روز چهارشنبه 17آبان با سایت مجلس ارتجاع مصاحبه می کرد گفت:

سالانه بیش از 16 هزار نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند، اگر اقدامات بازدارنده صورت نگیرد این میزان سال به سال افزایش می یابد.

وی همچنین اعتراف کرد: میزان تصادفات جاده ای در ایران بیش از بسیاری از کشورهای منطقه است.
لطفا به اشتراک بگذارید: