تهران: تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه البرز ایرانیان (آرمان)

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان


غارت‌شدگان مؤسسه البرز ایرانیان (آرمان) روز شنبه۲۰آبانماه در مقابل این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع اعتراضی برگزار کردند

و با دادن شعار علیه کارگزاران دزد رژیم خواستار پولهای به غارت رفته خود شدند.

معترضان شعار می‌دادند اینجا شده سوریه پول دادنا زوریه و مفسد اقتصادی اعدام باید گردد
لطفا به اشتراک بگذارید: