درگذشت محمود مهدوی از فرماندهان ارتش آزادیبخش _روزها ویادها هفته اول دیماه

درگذشت محمود مهدوی از فرماندهان ارتش آزادی-روزها ویادها هفته اول دیماه


۲۹ آذرماه ۱۳۷۹ درگذشت محمود مهدوی از فرماندهان ارتش آزادی  ،

روز ۲۹ آذر سال ۱۳۷۹ فرماه والامقام و مجاهد قهرمان ارتش آزادی محمود مهدوی  ،

در اثربیماری سرتان به درود حیات گفت  ،

محمود مهدوی پس ازانقلاب ضد سلطنتی علیه اختناق حکومت آخوندی ،

به مبارزه برخواست و تا پایان حیاتش پیوسته از برجسته ترین فرماندهای ارتش آزادی بود  ،

محمود در فروردین سال ۶۱ ماموریت یافت تا با استقرار درجنگلهای مازندران ،

نیروی نظامی مجاهدین در این منطقه را سازماندهی نماید  ،

در اثر سخت کوشی های او عملیات نظامی سازمان درجنگل ضربات سنگینی به نیروهای رژیم وارد آورد  ،

مردم و یارانش اورا به یاد میرزا کوچک خان میرزا محمود خطاب میکردند ،

پس از تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در خرداد ۱۳۶۶ ،

محمود مهدوی عملیات بسیاری را علیه نیروهای جنگ افروز و سرکوبگر رژیم خمینی  ،

فرماندهی کرد سرانجام در ۲۹ آذرماه ۷۹ فرمانده والا مقام مجاهد قهرمان محمود مهدوی ،

پس از ربع قرن مبارزه د راثر بیماری سرطان چشم از جهان فروبست  ،

یاد آن سردار فاتح در دفتر انقلاب و آزادی جاودانه خواهد ماند ،

۴ دی ۱۳۸۵ شروع اعتصاب سراسری رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  ،


روز ۴ دی ماه سال ۱۳۸۴ بیش از ۱۲۰۰ تن از رانندگان وکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ،

د راعتراض به تضییع حقوق خود دست به اعتصاب گسترده در شهر تهران زدند  ،

رانندگان و کارگران این اعتصاب را به درخواست سندیکای مستقل کارگران این شرکت براه انداختند ،

خواسته آنها داشتن تشکل مستقل صنفی پرداخته شدن حقوق و مزایای قانونیشان  ،

که تا سه سال هیچ ترتیبی درآن ایجاد نشده بود ،

و شناختن شغل رانندگی اتوبوس در زمره شغلهای سخت و زیان آور بود  ،

این اعتصاب هر چند که منجر به تعطیلی نزدیک به پنجاه درصد از خودروهای شرکت واحد تهران  ،

و برای مردم صفهای طویل انتظاری ایجاد کرد  ،

اما با اسقبال گسترده مردم مواجه شد ،

رژیم آخوندی با وارد کردن اتوبوس از پادگان سپاه ضدمردمی در عشترت آباد  ،

و سایر نقاط تهران برای شکستن اعتصاب رانندگان اقدام کرد  ،

از طرفی دیگر مزدوران سرکوبگر اطلاعاتی رژیم آخوندی  ،

با حمله به خانه مسئولان سندکای کارگری به ضرب و شتم خانواده آنان  ،

و دستگیری صدها تن از کارگران به دلیل شرکت دراعتصاب مبادرت کردند

شهادت مادر کبیری قهرمان مقاومت دربرابر دژخیمان آخوندی
شروع اعتصاب سراسری رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
چهارمین حمله موشکی به لیبرتی و شهادت ۴ مجاهد خلق

مطالب مرتبط

حمله مزدوران گارد ضدشورش به بند ۸ زندان قرچک زنان زندانی سیاسی و ضرب و شتم و انتقال گلرخ ایرایی به اوین

جنگل، میرزا کوچک ‌خان و انقلاب ایران