ریچارد میلز: اعضای شورای امنیت باید رژیم ایران را که صلح و امنیت را تهدید میکند، محکوم کنند

ریچارد میلز: اعضای شورای امنیت باید رژیم ایران را که صلح و امنیت را تهدید میکند، محکوم کنند


ریچارد میلز: اعضای شورای امنیت باید رژیم ایران را که صلح و امنیت را تهدید می‌کند، محکوم کنند و با مماشات به آن پاداش ندهند


معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل ریچارد میلز Richard M. Mills، گفت:

اعضای شورای امنیت باید رفتار رژیم ایران را که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، محکوم کنند و با مماشات اقتصادی به بازیهای خطرناک رژیم پاداش ندهند.

ریچارد میلز که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱

و پس از گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد رفتار رژیم ایران در قبال قطعنامه مزبور صحبت می کرد گفت:

دهمین گزارش دبیرکل شواهد غیرقابل انکاری از ادامه رفتار بی‌ثبات کننده رژیم ایران ارائه می‌دهد.

تسلیحات این رژیم هم‌چنان در منطقه همجوار ایران و فراتر از آن گسترش پیدا می‌کند.

تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت مایلند بی توجهی رژیم ایران به محدودیتهایی که شورا مقرر استرا، نادیده بگیرند.

شورای امنیت مسئولیت دارد به رفتار بی‌ثبات کننده رژیم ایران رسیدگی کند

اگر رژیم ایران به دنبال کاهش تحریم‌ها و فرصت اقتصادی است،

ابتدا باید نشان دهد که در رابطه با تغییر بنیادین رفتار خود جدی است و باجگیری هسته‌یی را متوقف کند و

در مورد یک توافقنامه جامع که به توسعه موشکهای بالستیک،

پشتیبانی از تروریسم آن، بازداشت ناعادلانه و سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه می‌پردازد، مذاکره کند

مطالب مرتبط:

نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت ملل متحد- رژیم ایران سردمدار تروریسم در دنیا است

نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت: ملتزم نبودن رژیم ایران، باید با ادامه فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی و انزوای رژیم ایران مواجه شود

 
لطفا به اشتراک بگذارید: