This browser does not support the video element.

عضو کمیسیون عمران مجلس ارتجاع: وجود ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی

عضو کمیسیون عمران مجلس ارتجاع  • یک عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم به وجود 19 میلیون نفر از مردم کشور که دارای مسکنهای بسیار نامناسب هستند، اذعان کرد و گفت: علاوه بر کیفیت پایین بسیاری از سازه‌ها، پیش‌بینی مقاومت در برابر بلایای طبیعی نیز در آنها صورت نگرفته است.

  • وی افزود: بسیاری از ساخت و سازهای اخیر به دور از نظارت‌سازمان‌های مسئول و با رعایت کمترین استانداردها صورت گرفته (و) در زمان وقوع زلزله و حوادثی از این دست، این ساختمانها به کانون تهدیدزایی تبدیل می‌شود.

لطفا به اشتراک بگذارید: