This browser does not support the video element.

ایران – کنترا و برملاشدن یکی دیگر از دجالیتهای خمین-روزهاو یادها هفته اول آذرماه

 ایران – کنترا و برملاشدن یکی دیگر از دجالیتهای خمینی - روز 28 آبان 1366 

روز 28 آبان سال 1366، یک افتضاح رژیم آخوندی حاکم بر میهنمان، در سطح جهانی افشا شد.


28 آبان 1366 کمیسیون ویژه کنگره آمریکا معروف به ”کمیسیون ایران – کنترا”

گزارش نهایی خود را پیرامون چگونگی معاملات تسلیحاتی طرف حساب های امریکایی با رژیم آخوندی صادر کرد.

و رونالد ریگان رئیس جمهور وقت را مسئول اعمال خلافِ قانونِ دستیارانش در این زمینه معرفی کرد.

ایران کنترا در زمان ریگان طراحی شد .

رژیم خمینی برای خرید سلاح از آمریکائیان, به منظور تدوام جنگ با عراق وارد یک رشته معاملات سرّی و مخفی با طرف حسابهای آمریکایی شده بود.

خمینی این معاملات را در پس شعر و شعارها و دجالگریهای ضد امریکایی پنهان ساخته،

و میلیونها دلار مبلغ پرداختی برای سلاحها را به حساب ضد انقلابیون نیکاراگوئه که به کنتراها معروف بودند واریز میکرد.

این لاپوشانی به آن علت بود که رژیم آخوندی، در ظاهر تحت محاصره اقتصادی آمریکا بود.
لطفا به اشتراک بگذارید: