کاندیداتوری مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست جمهوری -روزها ویادها - هفته سوم دی۹۹

کاندیداتوری مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست جمهوری-روزها ویادها هفته سوم دی۹۹


مسعود رجوی:   ۱۵ دی ۱۳۵۸ مسعود رجوی کاندای نسل انقلاب  ،

یکی از مهمترین فرازهای رویاریی سیاسی مجاهدین با رژیم خمینی ،

در دوسال ونیم اول حکومت خمینی کاندیداتوری مسعود رجوی ،

د راولین انتخابات ریاست جمهوری که منشا بسیاری فعل و انفعالات در صحنه سیاسی ایران شد ،

روز شنبه پانزدهم دی ۵۸ سازمان مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی را  ،

بعنوان کاندیدای نسل انقلاب برای ریاست جمهوری معرفی نمود  ،

اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی برق امید وشادی برای تمامی آزادیخواهان  ،

و روشنفکران و مردمی که درسرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی شرکت داشتند به وجود آورد ،

زیرا درکمترازیک سال از سرنگونی رژیم شاه خمینی و دارودسته اش نشان داده بودند  ،

به هیچ یک از آرمانهای آزادیخواهانه مردم ایران وفادار نیستند  ،

وحکومتشان را جز با چماهداری و اعدام وسرکوب برقر ار نمی کنند  ،

خمینی که پیش از آن گفته بود که هرگز درانتخابات مداخله نخواهد کرد  ،

دربرابر موج حمایت مردم و نیروهای سیاسی از مسعود رجوی  ،

و از ترس شکست کاندیدای مطلوبش مجبور به مداخله شد ،

و مسعود رجوی را ازرقابتهای انتخاباتی حذف کرد ،

حذف کاندیداتوری او با مداخله مستقیم خمینی  ،


یکی از مهمترین صحنه های بروز ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی خمینی  ،

درتاریخ مبارزات مردم ایران و گسترش دیکتاتوری مذهبی خمینی محسوب میشود

۱۷ دیماه ۱۳۴۶ شهادت جهان پهلوان تختی  ،

جهان پهلوان تختی قهرمانی بود که درصحنه های بین المللی ورزش افتخارات بسیاری برای ایران به ارمغان آورد ،

وی هم چنین با خصایل مردمی خود سنتهای اصیل رادمردوفتوت را زنده نگاه داشت ،

جهان پهلوان غلامرضا تختی در شهریورماه ۱۳۰۹ درخانی آباد تهران متولد شد ،

او در سال ۱۳۳۱ درسن ۲۲ سالگی مدال نقره مسابقات اولنپیک را برگردن خود آویخت  ،

نام او بعنوان قدرت مندترین کشتی گیر جهان وقتی پر آوازه شد  ،

که درسال ۱۳۳۵ در اولنپیک مرلبورن استرالیا پشت قهرمانان نامدار جهان را یکی بعد از دیگری بخاک مالید

سالروز شهادت جهان پهلوان تختی
شهادت مجاهد خلق علاالدین نوری

احمد خاتمی ۴مهر۹۶: امام نورانی ما را رها کردند آمدند زیر پرچم رجوی که زیر پرچمشان ۱۷ هزار نفر ترور شدند

پیام مسعود رجوی -۱۳دی ۱۳۹۸