اخطار شدید دکتر محمد مصدق به تقلب در انتخابات مجلس پانزدهم-روزها و یادها - هفته چهارم دی

اخطار شدید دکتر مصدق به تقلب در انتخابات مجلس پانزدهم - روزها و یادها - هفته چهارم دیماه


مصدق: ۲۰دی ۱۳۲۵اخطار شدید دکتر مصدق به تقلب د رانتخابات مجلس پانزدهم ،

بیستم دیماه ۱۳۲۵دکتر محمد مصدق در مسجد شاه تهران ،

در اجتماع چند هزاری مردم به مداخلات دولت قوام السلطنه د رانتخابات حمله کرد ،

تهدید کرد که اگر دست از مداخلات در انتخابات برندارند آنرا تحریم خواهد کرد ،

دکتر مصدق که بارها قوام السلطنه را عامل انگلیس معرفی کرده بود ،

در اجتماعی مردم گفت فلسفه دموکراسی و رای مردم را به بازی نگیرید ،

ما باید انتخابات درست داشته باشیم یا اینکه مطلقا انتخابات نداشته باشیم ،

مداخله دولت در انتخابات خیانت به حقوق مردم است ،

بگذارید هر کس را که میخوهند برگزینند ،

اگر بعدا احساس کنند که در انتخاب افراد اشتباه کرده بودند ،

دفعه بعد دقت بیشتر ی بعمل می آورند و چشمشان را بازتر میکنند ،

و تکرار این عمل همان تکامل دموکراسی است
بیستم دیماه ۱۲۳۰ هجری شمسی قتل امیرکبیر برجسته ترین رجل مردمی دوران قاجار .


میرزاتقی خان امیرکبیر در سال ۱۲۲۲ هجری قمری در فراهان بدنیال آمد ،

پدرش آشپز قائم مقام فراهانی وزیر لایق ووطنخواه محمد شاه قاجار بود ،

و میرزاتقی تحت تعلیمات او با افکار ترقیخواهانه آن روزگار آشنا شد ،

امیر کبیر ابتدا بعنوان امیرنظام آذربایجان خدمت کرد ،

و سپس با مرگ محمد شاه ناصرالدین میرزا ولی عهد را ،

ا تدبیر خود و باخنثی کردن تلاشهای سایر مدعیان سلطنت به تهران آورد ،

و برتخت نشاند و خود مقام وزارت صدارت عظما را به عهده گرفت ،

او در مدت سه سال و اندی که صدراعظم بود ،

به اقدامات متعددی درراستای اصلاح ساختار سیاسی وفرهنگی جامعه دست زد ،

امیر کبیر در طول صدارت خود نفوذ بیگانگان ،

بخصوص دو قدرت استعماری انگلیس و روسیه تزاری را قطع کرد ،

و به استقلال ایران معنا بخشید ،

در همه شهرها امنیت برقرار کرد دستگاه دولت و دربار را تحت قاعده و نظم در آورد ،

و با تاسیس داروالفنون و چاپ روزنامه وقایع اتفاقیه نخستین روزنامه ایران بنیاد فرهنگ نورا ریخت

قتل امیرکبیر برجسته ترین رجل مردمی دوران قاجار
درگذشت مهندس احکد عاشورپور هنرمند نامدارو پدر موسیقی محلی گیلان
درگذشت اوسعید ابوالخیر شاعر و عارف قرن چهارم و پنجم هجری
کشف گورهای جمعی زندانیان سیاسی
۲۶ دی روز فرارشاه

مطالب مرتبط


اعتراض جوانان و اقشار زحمتکش میهن علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

خامنه‌ای و فتوای قتل‌عام مردم ایران

 
لطفا به اشتراک بگذارید: