شهادت احمد رضایی اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران-روزها ویادها هفته دوم بهمن۹۹

شهادت احمد رضایی اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران-روزها ویادها هفته دوم بهمن۹۹


یازدهم بهمن ماه ۱۳۵۰ شهادت مجاهد کبیر احمد رضایی  ،

اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران  ،

مجاهد قهرمان احمد رضایی اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران  ،

ویکی از درخشانترین چهره های انقلابی در تاریخ معاصر ایران است  ،

ایمان خلل نا پذیر ش به آرمان مجاهدین و آزادی مردم ومیهنش  ،

او را در این مسیر به نمادی برای جوانان آگاه و انقلابی مبدل کرد ،

احمد رضایی طی سالهای قبل از ۵۰ مسئول ارزنده ای درتشکیلات مجاهدین به شمار میرفت  ،

اما اوج شکوفایی شخصیت انقلابی او بعد از ضربه شهریور ۵۰ بود  ،

که نقش ویژه ای در بازسازی تشکیلات مجاهدین درخارج از زندان ایفا کرد  ،

دریکی از روزهای بهمن سال ۱۳۵۰ مجاهدکبیراحمد رضایی  ،

در حالیکه مزدوران ساواک شاه اورا از هر طرف محاصره کرده بودند  ،

با طنین گلوله های آتشین سلاح خود فریاد رزم آوری سر داد  ،

و آن هنگام که گلوله های سلاحش تمام شد  ،

با انفجار نارنجک خود شماری از دژخیمان ساواک را به هلاکت رسانید ،

و خود نیز به شهادت رسید ،

او گفته بود ما با خون خود باید مسیر حق و عدالت وراه مبارزه را ترسیم کنیم  ،

نبرد وشهادت قهرمانانه احمد تاثیر بسیار انگیزاننده ای ،

در پیشبرد جنبش انقلابی مردم ایران بر جای گذاشت
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ درگذشت تیری لوی حقوق دان ونویسنده ای برجسته فرانسوی  ،

وکیل مدافع مجاهدین خلق ایران  ،

نیری لوی حقوقدان سرشناس وکیل برجسته ونویسنده توانای فرانسوی  ،

ومدافع سرسخت وشجاع مجاهدین خلق ایران روز دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۵ در پاریس درگذشت

درگذشت تیری لوی حقوقدان ونویسنده برجسته فرانسوی وکیل مدافع مجاهدین خلق ایران
تظاهرات قهر آمیز هزاران تن ازمردم زاهدان علیه رژیم
خاموشی پرویز یا حقی آهنگساز وویولونیست ایرانی
ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت سازمان ملل متحد

مطالب مرتبط


اعتراض فرهنگیان، رانندگان و زحمتکشان میهن به ستم و چپاول رژیم آخوندی

رخداد ـ شکنجه و کشتار دانش آموزان