مصاحبه مسعود رجوی با تلویزیون فرانسه ـ ۲۰بهمن۱۳۶۰ ـ میثاق با سردار خلق و اشرف شهیدان پس از حماسه ۱۹بهمن۱۳۶۰

مصاحبه مسعود رجوی با تلویزیون فرانسه ـ ۲۰بهمن۱۳۶۰


میثاق با سردار خلق و اشرف شهیدان پس از حماسه ۱۹بهمن۱۳۶۰


 

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی : در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا

مصاحبه مسعود رجوی - ۳۰خرداد، پایان مشروعیت کل نظام - دی‌ماه۱۳۶۰