ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-مسعود رجوی

ارتش آزادیبخش ملی ایران


( شماره۲ )


مسعود رجوی۹ دی ۱۳۹۶


[heading style="h-modern" heading="ایران زمین با خلق اسیرش به‌پا‌خاسته و صبح نزدیک است" fonsize=""]

 

[heading style="h-modern" heading="بادکنک ولایت در روزی که برایش سراپا آماده مانور قدرت شده بود، با فضیحت ترکید" fonsize=""]

 

[heading style="h-modern" heading="رژیم به‌واقع در بن بست و مستأصل است. اگر شلیک کند شعله بال می گیرد و اگر نکند قیام گسترش می‌یابد" fonsize=""]

 

[heading style="h-modern" heading="جوانان شورشگر باید در اولین فرصت شوراهای مقاومت را تشکیل بدهند" fonsize=""]

 

[heading style="h-modern" heading="دسته ها و یکانها ارتش آزادیبخش ملی کنترل مراکز و دوایر حکومتی را به‌دست بگیرند" fonsize=""]