تجاوز به حریم امن مکه توسط رژیم خمینی در مراسم حج ـ روزها ویادها

تجاوز به حریم امن مکه توسط رژیم خمینی درمراسم حج - روزها ویادها ـ هفته اول اردیبهشت۱۴۰۰


ششم اردیبهش ماه سال ۱۳۶۶ فاحعه مکه حریم امن مکه وحرمت جان میلیونها مسلمان ،

از سراسر جهان که برای مراسم حج گر د آمده بودند مورد تاخت وتاز خمینی برای توسعه طلبی برای صدور تروریسم قرار گرفت  ،

بهار ۶۶ پاسداران و عوامل خمینی با ایجاد آشوب در مراسم حج باعث کشته شدن بیش از ۵۰۰ تن از زائران خانه خدا شدند ،

بعد از نخستین حرمت شکنی مکه توسط سپاهیان یزید ،

و بعد از فاجعه مکه در قرن چهارم هجری خمینی سومین نفری بود که در تاریخ به این خیانت اقدام کرد ،

ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۲ ترور افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور در دولت ملی مصدق ،

ربودن و شکنجه و قتل سرتیپ افشار طوس فرمانده وفادار به دکتر مصدق یک ضربه سنگین به حکومت ملی محسوب میشد  ،

این عملیات ترور توسط دربار و با کمک عواملی همچون تیمسار زاهدی و مظفر بقایی عامل استعمار ،

وسرکرده حزب چماقداران موسوم به زحمتکشان طراحی واجرا گردید  ،

بعد از افشای جنایت توسط شهربانی کل کشور آخوند کاشانی مراد خمینی ،

زاهدی جنایتکار را در حریم امن مجلس که خودش رئیس اش بود پناه  ،

داد تا از دستگیری از مجازات د ر امان بماند ،

محمدرضا سعادتی مجاهد قهرمانی بود که بفاصله چند ماه از آزادیش از زندانها ی شاه  ،

مجددا به اوین برگردانده شد اما این بار پاسداران خمینی به جای شکنجه گران ساواک مدیریت اوین را بعهده داشتند  ،

محمدرضا سعادتی آزمایش وفا استواری ومقاومت را با ۷ سال اسارت و شکنجه در زندانهای شاه با سرفرازی از سر گذرانده بود  ،

دستگیر ی سعادتی درست در شب قبل ملاقات رهبری مجاهدین با خمینی در قم صورت گرفت  ،

این دستگیری یک گروگان گیری برای وادار کردن مجاهدین به تسلیم و تمکین به خواسته خمینی بود ،

سعادتی پس از دستگیری با یک اعتصاب غذای ۵۰ روزه با افشای ارتجاع پرداخت

ترور سرتیپ افشار طوس فرمانده وفادار به دکتر مصدق
دستگیری مجاهد خلق محمدرضا سعادتی
راه پیمایی ۲۰۰ هزار نفره مادران مجاهد خلق
نخست وزیری دکتر مصدق

مطالب مرتبط


۴اردیبهشت سالروز ترور و شهادت دکتر کاظم رجوی توسط مزدوران اعزامی رژیم

صادق خرازی: در ۳دوره مردم را به خاک و خون کشیدیم