شعبده انتخابات رژیم بر روی بشکه باروت و وضعیت جوشان جامعه

شعبده انتخابات رژیم بر روی بشکه باروت و وضعیت جوشان جامعه ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت سوم و چهارم

شعبده انتخابات رژیم بر روی بشکه باروت و وضعیت جوشان جامعه ـ ارتباط مستقیم ـ ۳خرداد۱۴۰۰ ـ قسمت سوم


عباس داوری:


می خواستم برخی نمونه هایی که شما اشاره کردید و در روزنامه های رژیم نوشته شده را بگویم تا موضوع تکمیل شود.

روزنامه جهان صنعت:تنها ۱۱/۴ درصد مردم اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می کنند. و کارشناسان اجتماعی نوعی افسردگی

یا قهر سیاسی در کشور را بازگو میکنند.
روزنامه ستاره صبح: بسیاری از ایرانیان تاکنون به هیچ گزینه ای و هیچ کاندیدی روی خوش نشان ندادند.
روزنامه شرق: حتی در شهرهای کوچک و روستاها هم میل به مشارکت در انتخابات مثل گذشته وجود ندارد.
روزنامه مستقل: مردم با صندوقهای رأی قهر هستند.
آخوند محمد علی ابطحی: رقیب اصلی در این انتخابات بین اصولگرا و اصلاح طلب نیست رقیب اصلی عدم مشارکت مردم است.....

هادی روشن روان:


از بعد از قیام ۹۶ و ۹۸ یک معادله جدی در ایران تغییر کرد و شرایط انقلابی در جامعه ایران بوجود آمده و دیگر کسی گول اصلاح طلب و اصولگرا

و یا جناح های دیگر را نمی خورد.

چون کاری که بعد از فتنه خاتمی این جناح ها این را می خواستند القا کنند که بین بد و بدتر کدام را انتخاب می کنید و یکسری از اقشار خاکستری را با خودشان می بردند....

شعبده انتخابات رژیم بر روی بشکه باروت و وضعیت جوشان جامعه ـ ارتباط مستقیم روز دوم


قسمت چهارممطالب مرتبط


شعبده انتخابات رژیم بر روی بشکه باروت و وضعیت جوشان جامعه ـ ارتباط مستقیم( قسمت اول و دوم)

سیرک نمایش انتخابات در نظام ولایت فقیه و سوابق کاندیداهای آن ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا چهارم

استبداد دینی و نشانگان احتضار