بهمن موسی پور مجاهدی که با دو دیکتاتوری شاه و شیخ مبارزه کرد و سرفرازانه به شهادت رسید

بهمن موسی پور مجاهدی که با دو دیکتاتوری شاه و شیخ مبارزه کرد ـ سرخ واژه

بهمن موسی پور مجاهدی که با دو دیکتاتوری شاه و شیخ مبارزه کرد ـ سرخ واژه ۱۳خرداد۱۴۰۰


بازجو: از مطالعه متون و کتابهای حکومت اسلامی و کتابهای سازمان چه نتیجه ای گرفتی؟ نظرت چه بود؟

مجاهد قهرمان بهمن موسی پور:
نتیجه گرفتم که شما و حکومت آخوندی ناحق و ظالم هستید و آماده برای شهادت هستم.

جرم بهمن چه بود؟
ابدال اسدی

بهمن یک مجاهد خلق بود که برای دفاع از مردم در مقابل حمله نیروهای عراقی به جبهه رفته بود و همین دفاع اینها بود که به مردم عادی فرصت میداد منطقه را زودتر تخلیه کنند و عقب بیایند.
ولی همان زمان به دستور بهشتی جلاد، بهمن موسی پور را دستگیر و به ۱۵ ماه زندان محکوم  کردند.....

بهمن دانشجوی پزشکی بود در همه اعتصابات دانشجویی در دهه ۵۰ بسیار فعال بود.

مجاهد شهید بهمن موسی پور در سال ۱۳۵۵ در خلال مبارزات دانشجویی با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا می شود. در قیام ۵۷ خیلی فعال بود، یک روز   وقتی خبر آوردند که مزدوران چماق بدست شاه از میدان فوزیه به سمت دانشگاه می آیند، بهمن و دوستش مهرداد علوی که هر دو کاراته کار بودند یک کامیون چوب آوردند تا با چماق بدستان شاه مقابله کنند.
آنها نانچیکو هم بلد بودند و برای مقابله با دیکتاتوری شاه شور مبارزه عجیبی داشتند.

اصغر دارابی


سال ۵۳ با اوجگیری تظاهرات دانشجویی در دانشکده ها هسته های دانشجویی شکل گرفت، به زبان امروزی کانون های شورشی آن زمان در دانشکده ها بودند. که تظاهرات راه می انداختند و بعد با شعار مرگ بر شاه تظاهرات را سمت و سو می دادند.....

مطالب مرتبط


مجاهد شهید مسعود محمودی توانا گلسرخ دیگری از نسل میلیشیا ـ سرخ واژه

خانواده ذبیحی، خانواده ای که جانشان را در مسیر آرمان آزادیخواهی مردم ایران فدا کردند ـ سرخ واژه

نگرانی از کنش «کانون‌های شورشی، تنها امید»