مسعود رجوی ـ چه باید کرد؟ امجدیه ـ قسمت اول و دوم

مسعود رجوی ـ چه باید کرد؟ امجدیه ـ ۲۲خرداد۱۳۵۹ ـ قسمت اول


هرکس که بخواهد آزادی‌های انسانی انقلابی و اسلامی را محدود بکند نه اسلام را شناخته نه انسان را و نه انقلاب را،‌آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است والا با حیوانات که فرقی ندارد.‌


والا مسئولیت و وظیفه‌ای ندارد والا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد بنابراین تاوانش را خواهیم پرداخت بازهم:


"هرکه در این بزم مقرب‌تر است           جام بلا بیشتر ش می‌دهند"


ما به رزم آزادی آمدیم نه به بزم آزادی به رزم اسلام و انقلاب


بسم الله الرحمن الرحیم


شعارجمعیت: خلق جهان بداند مسعود معلم ماست


رجوی رجوی خدانگهدار تو


بسم‌الله الرحمن الرحیم


و اذا الموؤدهٴ سئلت بای ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت، و آنگاه که از آن استعداد زنده‌به‌گور و پرپر شده پرسیده شود به کدامین گناه کشته شد و آنگاه که نامه اعمال گشوده شود...مسعود رجوی ـ چه باید کرد؟ امجدیه ـ ۲۲خرداد۱۳۵۹ ـ قسمت دوممطالب مرتبط


مسعود رجوی : استبداد و آزادی‌کشی، غصب حاکمیت و کشتار فرزندان یک ملت «در رأس گناهان کبیره» است

مسعود رجوی: استبداد و آزادی‌کشی، غصب حاکمیت و کشتار فرزندان یک ملت «در رأس گناهان کبیره» است