افتتاحیه گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۱۰ژوئیه ۲۰۲۱

افتتاحیه گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۱۹تیر۱۴۰۰


چترباز با پرچم ایران و موزیک ای ایران

هلیکوپتر با باندرول ایران آزاد با مریم رجوی

دود رنگی پرچم ایران از هلیکوپتر

بنر مریم رجوی در شهرهای میهن با شعار مریم رجوی نماد روشن داخواهی و مریم رجوی نماد ایران آزاد فردا

مطالب مرتبط


گردهمایی های جهانی ایران آزاد ۱۹ تا ۲۱تیر۱۴۰۰(۱۰ تا ۱۲ژوئیه) ـ ارتباط زنده از ۵۰ هزار نقطه با مجاهدین در اشرف۳

خانم مریم رجوی: رژیم آخوندی در بن‌بست سرنگونی، آلترناتیو دمکراتیک به‌سوی پیروزی