مسعود رجوی ـ سومین شب قیام تشنگان در خوزستان در اعتراض به بی‌آبی

مسعود رجوی (۲۷تیر۱۴۰۰) :


سومین شب است که خوزستان تشنه و محروم در کنار کارون و بر روی دریای نفت با شورشگرانش به‌ویژه هموطنان دردمند عرب بپاخاسته و می‌جنگد


اکنون سخن از شهیدان افزوده بر دو شهید قبلی است.

وقت آن است که شهرهای ایران همه برخیزند.


سلحشوران در سایر شهرها و استانها نباید اهواز و خوزستان را با رنج و خونش تنها بگذارند.


خلق ما سرنگونی رژیم را اراده کرده است.
مطالب مرتبط


سومین شب قیام تشنگان در خوزستان در اعتراض به بی‌آبی - پیام مسعود رجوی

مسعود رجوی: آخوند از سر خاک انتخابات برخاست!