مسعود رجوی: سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی


مسعود رجوی - ۱۲مرداد ۱۴۰۰


تنفیذ و منصوب کردن جلاد به‌عنوان رئیس‌جمهور توسط خلیفه ارتجاع


نقطه عطف و تغییر ریل در قطار ولایت


سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی


مطالب مرتبط


نمایش تنفیذ رئیسی با اذعان خامنه ای به تحریم رسوای انتخاباتی

نمایش تنفیذ، پردهٔ اول یا پردهٔ آخر؟